Tootlikkuse suurendamine

Konsortsium teeb kolme aasta jooksul tihedat koostööd põllumajandustootjatega ning kogub asjakohast kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet. Selleks et ELi kliimastsenaariumis kliimamuutustega kohanemisel esile kerkivaid probleeme paremini mõista, analüüsitakse seejärel ELi eri piirkondadest kogutud teavet ning antakse see edasi otsusetegijatele.

Lisaks tegeleb AgriAdapt praeguste ja tulevaste põllumajandustootjate võimekuse suurendamise struktuuride kaudu põllumajandustootjate ehk sidusrühmadega, kes lõppkokkuvõttes vastutavad kohanemismeetmete rakendamise eest taludes. Põllumajandussektorile töötatakse välja ja lõimitakse terviklikuks lihtne, tõepärane ja näitlik teave kliimamuutustega kohanemise kohta