Võimekuse loomine

Kolme aasta jooksul tegid projekti partnerid koostööd põllumeestega, kogudes kõige olulisemat infot. Seda kvalitatiivset ja kvantitatiivset andmestikku analüüsiti spetsiaalse tööriistaga, et hinnata jätkusuutlike kohanemisvõimaluste tehnilist ja majanduslikku sobivust. Teave ELi eri piirkondade kohta, mida koguti ja analüüsiti selleks, et mõista paremini kliimamuutustega kohanemise väljakutseid Euroopas, edastati ka poliitikutest otsustajatele.

Sellele vaatamata usub konsortsium kindlalt, et üks parim viis kohanemismeetmete laiaulatuslikuks rakendamiseks on pöörduda mitte ainult otsustajate ja poliitikakujundajate, vaid ka nende poole, kes otseselt vastutavad kohanemismeetmete rakendamise eest ettevõtte tasandil.

Projekti tulemusi tutvustati peamistele siht- ja huvirühmadele ning korraldati rohkem kui 120 erinevat töötuba, veebiseminari ja muud üritust, mille käigus koolitati 1753 inimest ja teavitati ligikaudu 650 asutust. Tänu sellele saab jätkusuutlikke kohanemismeetmeid hiljem kasutada mitme valdkonna arendamisel: poliitika kujundamisel, toidumärgiste arendamisel, kindlustuses ning põllumajanduskoolides ja koolituskeskustes.

Projekti teavitustegevused olid järgmised:

Ühist otsustusabi tööriista, jätkusuutlike kohanemismeetmete teostatavust ja ülekantavust tutvustati riiklikul ja ELi tasandil poliitikakujundajatele, põllumajandustootjatele ning toidukäitlejatele:

  • Rohkem kui 20 kohtumist poliitikakujundajatega nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil (Euroopa Komisjon, Kliimameetmete peadirektoraat, Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, Keskkonna peadirektoraat; Euroopa Parlament, Teadusuuringute Ühiskeskus, Copernicus, FAO jne)
  • Osaleti rohkem kui 173 üritusel nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil
  • Rahvusvahelised konverentsid Hispaanias, Prantsusmaal, Saksamaal ja Eestis
  • Põllumajandustootjatele ja erinevatele sidusrühmadele suunatud koolitused; 57 töötuba
  • “Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspaketi” väljatöötamine ja levitamine. Neid materjale oli projekti lõpusks allalaaditud enam kui 1500 korda.

Kõikjal ELis on põllumeeste jaoks olemas sarnased võimekust loovad struktuurid. Selles projektis olid need praktilistel põhjustel jaotatud võimekust loovateks struktuurideks praegustele ja tulevastele põllumeestele. Võimekuse loomine praegustele põllumeestele sarnaneb nõustajate kontseptsiooniga/struktuuridega, samas kui võimekuse loomine tulevastele põllumeestele langeb hariduse ja väljaõppe valdkonda. Mõlemal juhul oli tegevuse eesmärk edastada põllumeestele kliimamuutustega kohanemise kohta lihtne, realistlik ja ilmekas teave. Samuti on tähtis välja tuua, et selle projekti eesmärk ei olnud luua uusi võimekust loovaid struktuure (mis oleks olnud keeruline ja ilmselt ka kasutu), vaid viia see info olemasolevatesse kanalitesse ning neile platvormidele, mida praegused ja tulevased põllumehed tavaliselt kasutavad. Seetõttu oli väga oluline kohtuda põllumeeste koolitajate ja nõustajatega, arutada nendega teabe sisu ning info vormi kohandamisel lähtuda mitmesugustest võimekust loovatest kanalitest.

 Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspakett

“Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspakett” integreerib lihtsat, realistlikku ja näitlikku teavet kliimamuutustega kohanemise kohta põllumajandussektoris. Eesmärgiks on see, et praegused ja tulevased põllumajandustootjad ei saaks teavet ainult keskkonnaprobleemide kohta, vaid omandaksid üldise nägemuse kliimamuutustega kohanemise ja ettevõtte konkurentsivõime tagamise seostest, keskkonna sünergiatest, seadusandluse järgimisest, turuvõimalustest jne.

Koolituspakett sisaldab PowerPointi esitlusi ja neid toetavaid Wordi dokumente.

Koolituspaketil on Creative Joint Litsents-Attribution-Share Alike (CC-BY-SA) ehk “Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel“, mis võimaldab materjalide vabalt levitamist tingimusel, et viidatakse materjali autoritele ja kasutatakse LIFE-logo. Neil tingimustel on igal kasutajal õigus neid materjale jagada, kasutada ja töödelda vastavalt oma soovidele.

“Põllumajanduse kohanemise koolituspakett” on eelkõige mõeldud erinevatele koolitajatele, aga neid materjale võivad loomulikult kasutada ka kõik teised teemast huvitatud isikud.

Rohkem teavet põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspaketi kohta leiab siit.