Tootlikkuse suurendamine

Konsortsium teeb kolme aasta jooksul tihedat koostööd põllumajandustootjatega ning kogub asjakohast kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet. Selleks et ELi kliimastsenaariumis kliimamuutustega kohanemisel esile kerkivaid probleeme paremini mõista, analüüsitakse seejärel ELi eri piirkondadest kogutud teavet ning antakse see edasi otsusetegijatele.

Lisaks tegeleb AgriAdapt praeguste ja tulevaste põllumajandustootjate võimekuse suurendamise struktuuride kaudu põllumajandustootjate ehk sidusrühmadega, kes lõppkokkuvõttes vastutavad kohanemismeetmete rakendamise eest taludes. Põllumajandussektorile töötatakse välja ja lõimitakse terviklikuks lihtne, tõepärane ja näitlik teave kliimamuutustega kohanemise kohta

 Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspakett

“Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspakett” integreerib lihtsat, realistlikku ja näitlikku teavet kliimamuutustega kohanemise kohta põllumajandussektoris. Eesmärgiks on see, et praegused ja tulevased põllumajandustootjad ei saaks teavet ainult keskkonnaprobleemide kohta, vaid omandaksid üldise nägemuse kliimamuutustega kohanemise ja ettevõtte konkurentsivõime tagamise seostest, keskkonna sünergiatest, seadusandluse järgimisest, turuvõimalustest jne.

Koolituspakett sisaldab PowerPointi esitlusi ja neid toetavaid Wordi dokumente. Järgnevatel kuudel ajakohastatakse seda õppepaketti projekti tulemustega, sealhulgas: LIFE-projekti kommunikatsioonimaterjalidega, peamiste viitedokumentidega, mis on seotus Jätkusuutliku Kliimamuutustega Kohanemisega Euroopa Põllumajanduses ja pilootfarmide juhtumiuuringutega (lühikesed videod ja dokumendid).

Koolituspaketil on Creative Joint Litsents-Attribution-Share Alike (CC-BY-SA) ehk “Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel“, mis võimaldab materjalide vabalt levitamist tingimusel, et viidatakse materjali autoritele ja kasutatakse LIFE-logo. Neil tingimustel on igal kasutajal õigus neid materjale jagada, kasutada ja töödelda vastavalt oma soovidele.

“Põllumajanduse kohanemise koolituspakett” on eelkõige mõeldud erinevatele koolitajatele, aga neid materjale võivad loomulikult kasutada ka kõik teised teemast huvitatud isikud.