Andmekaitse-eeskiri ja küpsised

ISIKUANDMETE KAITSE

Vastutava üksuse kontaktandmed: ÜLEMAAILMNE LOODUSE FOND (GLOBAL NATURE FOUNDATION) (G80707839), mille registrijärgne aadress on Calle Corro del Postigo, 1 (34337 Fuentes de Nava, Palencia) ning e-posti aadress dpd@fundacionglobalnature.org.

Õiguste kasutamine. Kasutajad võivad saata Ülemaailmse Looduse Fondi registrijärgsele aadressile või selle õigusliku teate päises olevale e-posti aadressile kirjaliku teate, lisades sellele mõlemal juhul ka oma ID-kaardi või mõne muu isikut tõendava dokumendi koopia, et kasutada järgnevaid õigusi.

 • Õigus nõuda juurdepääsu Kasutajaid teavitatakse, kas Ülemaailmne Looduse Fond töötleb nende andmeid või mitte ning kui töötleb, siis milliseid andmeid, kuidas need hangiti, mis eesmärgil, kas neid on kuskile edastatud ning kui kaua neid säilitatakse. Lisaks antakse kasutajatele ülevaade nende teistest õigusest ning võimalusest esitada kaebusi.
 • Õigus nõuda (ebatäpsete) isikuandmete parandamist või kustutamist.
 • Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. Sellisel juhul säilitatakse neid ainult Ülemaailmses Looduse Fondis (Global Nature Foundation), et esitada nõudeid või kaitsta fondi nõuete eest.
 • Õigus esitada töötlemise suhtes vastuväiteid. Ülemaailmne Looduse Fond lõpetab lähtuvalt kasutaja soovidest andmete töötlemise, välja arvatud siis, kui selleks on mõjuv õiguspärane põhjus või kui andmeid on vaja täiendavalt töödelda, et esitada nõudeid või kaitsta fondi võimalike nõuete eest.
 • Andmete ülekandmise õigus. Kui kasutajad soovivad, et nende andmeid töötleks mõni kolmas isik, aitab Ülemaailmne Looduse Fond andmed uuele vastutavale töötlejale üle kanda.

Nõusoleku tagasivõtmise võimalus. Kui kasutaja on andnud loa andmete töötlemiseks kindlal eesmärgil, võib ta igal ajal selle tagasi võtta, ilma et see mõjutaks andmete nõusoleku alusel töötlemise õiguspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.

Vastuväite esitamine järelevalveasutusele. Kui kasutaja leiab, et Ülemaailmne Looduse Fond ei käsitse tema andmeid nõuetekohaselt, on tal võimalik esitada asjaomasele andmekaitseasutusele kaebus.

TÖÖTLEMISE EESMÄRK: KESKKONNAPROJEKTIDE ELLU VIIMINE

Vastutav üksus tegeleb looduse ning looma- ja taimeliikide kaitsmisega, teeb koostööd kõikide toidutarneahela sidusrühmadega, et edendada sektori jätkusuutlikkust, ning pakub välja strateegiaid ja tegevusi jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse poliitika eri valdkondade tarbeks.

 1. Andmesubjektid

Üksikisikud, üksused või avaliku halduse asutused, kelle andmeid töödeldakse, kuna nad on huvitatud Ülemaailmse Looduse Fondi tegevusest.

 1. Andmekategooriad. Eesmärgi täitmiseks töödeldakse järgmiseid andmeid:

nimi ja eesnimi; isikukood, KMRK number või isikut tõendav dokument, füüsiline aadress; e-posti aadress; allkiri; ametikoht esindatavas üksuses ja sellega seotud andmed; telefoninumber; mõnikord ka isikutunnused ja sotsiaalne olukord; äriteave; majandus-, finants- ja kindlustusandmed; ning andmed kaupade ja teenustega seotud tehingute kohta.

 1. Töötlemise eesmärgid

Andmete töötlemise eesmärk on tegevuste haldamine ja kontrollimine ning keskkonnateenuste osutamine. Selle alla kuulub lepingute vormistamine.

 1. Õiguslik alus

Andmeid töödeldakse, kuna see on vajalik huvitatud poole osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt viimase taotlusele ning vajaduse korral täiendavatel eesmärkidel, milleks huvitatud pool on andnud oma loa (kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktidega b ja a).

 1. Kolmandate isikute juurdepääs andmetele

Andmetele võivad olenevalt olukorrast ligi pääseda andmete volitatud töötlejatena ära märgitud kolmandad isikud.

 1. Adressaatide kategooriad

Olenevalt osutatavast teenusest ja vajadusest olla valmis selle osutamiseks, võidakse andmeid edastada: keskkonnaasutuste võrgustikule, riiklikule maksuametile, finantsasutustele, võlgnevuste maksmise või väljanõudmistega tegelevatele asutustele ning teistele avaliku halduse organitele.

 1. Andmete rahvusvaheline edastamine

Andmete risttöötlemise tegevuste kirjeldustes mainitud rahvusvahelised andmeedastused toimuvad ainult siis, kui andmesubjekt jagab andmeid vastutava töötleja veebisaidi või sotsiaalprofiilide kaudu või saadab vastutavale töötlejale teate või saab vastutavalt töötlejalt teate.

Andmete rahvusvahelist edastamist ei ole teistel põhjustel ette nähtud.

 1. Andmete säilitusperiood

Andmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks ning selle eesmärgi täitmisest ja andmete töötlemisest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 1. Andmekaitseametnik

Andmekaitseametniku määramine ei ole lähtuvalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 37 ja alusseaduse 3/2018 artiklist 34 nende andmete ja vastutava töötleja töötlemisviisi korral kohustuslik. Sellegipoolest on Ülemaailmne Looduse Fond määranud vabatahtlikult ametisse andmekaitseametniku.

 1. Mõju hindamine

Mõju hindamine ei ole lähtuvalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 35 ja alusseaduse 3/2018 artiklist 28 nende andmete ja vastutava töötleja töötlemisviisi korral kohustuslik.

 1. Riskianalüüs

Asutuses on tehtud andmeturbe riskianalüüs. Turbemeetmed on kirjeldatud eespool. Rakendatavate turbemeetmete tõhusust kontrollitakse ja hinnatakse regulaarselt ning iga kord pärast muudatusi. See hindamine tehakse ka iga kord pärast süsteemide uuendamist. Tehniliste meetmete asjus teeme koostööd IT-meeskonnaga.

ANDMETE KVALITEET JA TURBEPÕHIMÕTTED

Ülemaailmne Looduse Fond on kogu asutuse ja selle tegevuste piires kehtestanud andmeturbepõhimõtted, et saavutada kvaliteet, mida selle kasusaajad, kontaktid, kliendid, töötajad ja tarnijad asutuselt ootavad.

Vastutav üksus kinnitas kehtestatud andmeturbepõhimõtted 2019. aasta veebruaris. Nende põhieesmärgid on:

– leevendada riske, et vähendada vahejuhtumeid, võttes tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid;

– tagada nii isikuandmete kui ka ärisaladuste konfidentsiaalsus, kättesaadavus ja puutumatus;

– teha aktiivset eeltööd, et tagada vastavus tegevuse arendamise suhtes kehtivatele nõuetele;

– leida tarnijaid, kelle kvaliteedi- ja turbestandardid on võrdväärsed või paremad;

– anda pideva koolitustöö abil töötajatele ja koostööpartneritele füüsiline ja vaimne turvatunne.

Vastutav üksus on täielikult pühendunud nende põhimõtete, valdkondlike konfidentsiaalsus- ja saladuse hoidmise kohustuste ning isikupuutumatuse ja andmeturbe kvaliteedi nõuete järgimisele.

Küpsised

Sellel veebisaidil ei kasuta vastutav üksus küpsiseid kunagi reklaamieesmärkidel, vaid üksnes tehnilistel või analüütilistel eesmärkidel (nt turvariskide maandamiseks).

Mis on küpsised? Küpsised on failid, mis luuakse kasutaja veebilehitsejas, et salvestada osaliselt nende tegevust veebisaidil.

Veebisaidil kasutatavate küpsiste tüübid ja eesmärgid

Tehnilised küberturbeküpsised. See veebisait kasutab küberturbe-eesmärkidel (kuid mitte kunagi reklaamieesmärkidel) tehnilisi küpsised, et tõrjuda rünnakuid.

Küpsiste kustutamine. Kasutajad võivad oma veebilehitsejas küpsised keelata.

Kasutaja tuvastamine. Vastutava üksuse kasutatavad küpsised ei võimalda sellel kasutajaid tuvastada.