ANDMEKAITSE-EESKIRI JA KÜPSISED

ANDMEKAITSE-EESKIRI (värskendatud 25. mail 2018)

See veebisait kuulub Hispaania ühingule Fundación Global Nature (edaspidi: FGN), mis on pühendunud loodushoiule ja keskkonnakaitsele.

Andmekaitse-eeskirja ja seega seda dokumenti ajakohastatakse korrapäraselt, et järgida kehtivaid õigusakte ja tõhustada meie süsteeme. Seetõttu soovitame selle eeskirjaga regulaarselt tutvuda.

FGN kogub üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud tema teenuste osutamiseks. Küsitakse konkreetseid andmeid ja kasutaja annab neid vabatahtlikult.

FGNi eesmärk on täita kehtivaid eraelu puutumatust ja isikuandmete kaitset käsitlevaid õigusakte.

Me ei loovuta Teie andmeid ühelegi kolmandast isikust organisatsioonile, välja arvatud juhul, kui olete selleks andnud sõnaselge ja konkreetse loa.

Me anname teile alati võimaluse lahkuda meie postiloenditest.

Kui Te olete alla 18-aastane, peate enne FGNi veebisaidi kaudu oma isikuandmete esitamist pidama nõu oma vanemate või eestkostja(te)ga.

 1. Isikuandmete sisestamine FGNi andmete kogumisse

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta teavitatakse andmesubjekti sellest, et kõik isikuandmed, mis meile erinevate kanalite kaudu esitatakse, sisestatakse ühingu Fundación Global Nature (mille peakontor asub aadressil Calle Real 2, Local A, 28231 Las Rozas de Madridmailto:dpd@fundacionglobalnature.org, CIF G-80707839, telefon 917104455 ja e-post (Delgado de Protección de Datos) dpd@fundacionglobalnature.org) andmekogusse ja töödeldakse selles.

 1. Mis liiki andmeid me kogume ja milleks?

Isikuandmed

Nimi

Aadress

E-posti aadress ja telefoninumber

Sünniaeg ja muud andmed (vajaduse korral)

Me kogume neid andmeid üksnes seoses konkreetsete toimingute, projektidega jne.

Andmeid antakse andmesubjekti vabatahtliku, konkreetse, ühemõttelise ja teadliku nõusoleku alusel.  

Andmed, mis ei ole isikuandmed

FGN kogub andmeid IP-aadresside, külastatud lehekülgede ja allalaaditud failide kohta. Need andmed võimaldavad meil teha kindlaks, kui palju inimesi meie veebisaiti kasutab, kui palju on meie veebisaidil korduvaid külastajaid ning seda, millised on külastajate lemmikleheküljed ja kõige vähem populaarsed leheküljed. Need andmed ei paljasta kuidagi Teie isikut, kuid võimaldavad meil pakkuda paremat teenust.

Erinevate kanalite (projektide veebisaidid, e-kirjad) kaudu kogutud andmeid töödeldakse eraldi, et vastata Teie päringutele Teie kui andmesubjekti vabatahtlikult antud nõusoleku alusel.

 1. Teie andmete edastamine

Andmeid, mida FGN erinevate kanalite kaudu kogub, ei loovutata kolmandatele isikutele.

FGN osutab teenuseid ka kolmandate isikute kaudu, kes pakuvad tehnilisi, infotehnoloogilisi, sõnumivahetus- ja/või postiteenuseid ning kes saavad juurdepääsu Teie isikuandmetele ja töötlevad neid FGNi nimel.

Siiski tuleb teatud projektide ja toimingute korral loovutada isikuandmeid kolmandatele isikutele üksnes asjaomase toimingu sooritamiseks ja andmete loovutaja eesmärkide täitmiseks. Andmete niisuguseks loovutuseks palutakse Teilt nõusolekut.

 1. Millised on Teie andmekaitsega seotud õigused?
 2. i) Õigus andmetega tutvuda. Teil on õigus nõuda FGNilt kinnitust selle kohta, kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse, ja tutvuda oma isikuandmetega.
 3. ii) Õigus andmete parandamisele. Teil on õigus nõuda FGNilt ebaõigete isikuandmete parandamist ja mittetäielike isikuandmete täiendamist.

iii) Õigus andmete kustutamisele. Teil on õigus nõuda FGNilt oma isikuandmete põhjendamatu viivituseta kustutamist, muu hulgas juhul, kui isikuandmeid ei ole enam vaja või kui Te olete oma nõusoleku tagasi võtnud.

 1. iv) Õigus piirata isikuandmete töötlemist. Teil on õigus nõuda, et Teie isikuandmetega ei tehtaks konkreetsel juhul vastavaid töötlemistoiminguid.
 2. v) Andmete ülekandmise õigus. Teil on õigus saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik.
 3. vi) Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta vastuväide ning nõuda, et FGN lõpetaks Teie andmete töötlemise, välja arvatud enda mõjuvate õiguspäraste huvide kaitseks või võimalike nõuete esitamiseks või kaitsmiseks.

Oma õiguste kasutamiseks võite saata kirja aadressile Calle Real 48, Las Rozas de Madrid (28231), või e-posti aadressile dpd@fundacionglobalnature.org, lisades alati koopia oma riiklikust isikutunnistusest, passist või muust isikut tõendavast dokumendist.

Samuti võite pöörduda oma õigustega seoses Hispaania andmekaitseametisse. Teil on õigus esitada kaebus Hispaania andmekaitseametile, kui Te ei saa oma õigusi kasutada.

 1. Milliste turvameetmetega kaitstakse Teie isikuandmeid?

FGN töötleb kõiki isikuandmeid, millele tal on juurdepääs, rangelt konfidentsiaalsena, rakendades nõuetekohaseid turva-, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

 1. Automatiseeritud töötlusel põhinevad otsused ja profiilianalüüsid

Kasutajaid teavitatakse sellest, et automatiseeritud töötlusel põhinevaid otsuseid ega profiilianalüüse ei tehta. Mis tahes profiilianalüüside tegemiseks palutakse andmesubjektidelt selleks sõnaselgelt nõusolekut.

 1. Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Kõikide erinevate kanalite kaudu kogutud andmeid säilitatakse kuni nõutava toimingu lõpuleviimiseni, kui andmesubjekt ei määra sõnaselgelt teisiti.

 1. Kuidas me oleme Teie andmed saanud?

Otse Teilt mis tahes erinevates kanalites kättesaadavate vormide täitmise kaudu.

 1. Mis liiki andmeid töödeldakse?

Töödeldakse sellist liiki andmeid, mis on vajalikud iga konkreetse või FGNiga seotud olukorra haldamiseks: isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid, isikuomadusi käsitlevaid andmeid või tegevuses osalemisega seotud finantsandmeid.

Erikaitset vajavaid andmeid ei töödelda.

 1. Õigus esitada kaebus vastutavate töötlejate peale

Teil on õigus teatada Hispaania andmekaitseametile kõikidest vahejuhtumitest, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega. Hispaania andmekaitseamet on asutus, mis vastutab asjakohaste õigusaktide täitmise ja rakendamise üle järelevalve tegemise eest.

Küpsised

Veebisaidi sirvimiseks peavad olema aktiveeritud JavaScripti, kaskaadlaadistiku (CSS) ja küpsiste valikud. Küpsised on andmefailid, mille loovad kasutajate arvutid ning mis võimaldavad meil täiustada enda Teile pakutavaid teenuseid ja kohandada Teie ühingu Fundación Global Nature veebisaidi lehitsemise kogemust Teie eelistuste järgi.  Kõik meie küpsised sisaldavad krüptitud teavet ja hävitatakse automaatselt teatud aja pärast. Kasutajad saavad küpsised välistada, konfigureerides vastavalt ühingu Fundación Global Nature veebisaidi külastamiseks kasutatavat veebilehitsejat.

Andmete vaba kasutus ja läbipaistvus

Sellel veebisaidil sisalduvat teavet võib kasutada mis tahes eesmärgil, kui teabe tähendust ei moonutata ning viidatakse nii teabe allikale kui ka ühingule Fundación Global Nature.

Suurem osa olemasolevast teabest avaldatakse meie veebisaidil, mida võite külastada, et kontrollida, kas seal leidub Teie otsitavat teavet. Kõik selle vormi kaudu esitatud küsimused edastatakse ühingu sekretärile.

1) HOIATUS

 • FUNDACIÓN GLOBAL NATURE. Calle Real Nº 48 Local 28231, Las Rozas de Madrid, +0034917104455, info@fundacionglobalnature.org
 • Registrikood riiklikus ühingute registris: 55
 • KMKR number: G80707839
  • Sellel veebisaidil sisalduvat teavet võib kasutada mis tahes eesmärgil, kui teabe tähendust ei moonutata ning ära märgitakse nii teabe allikas kui ka ühing Fundación Global Nature.
  • Käitumisjuhis:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=et

KÜPSISTE KASUTAMISE EESKIRI 

Selleks, et täiustada oma teenuseid ja kuvada Teile reklaame, mis vastavad Teie veebis liikumise analüüsi põhjal väljaselgitatud eelistustele, kasutame enda ja kolmandate isikute küpsiseid. Kui Te jätkate surfamist, loeme, et olete sellega nõus. Selle veebilehe osa jaoks on vajalikud küpsised. Nõustun / ei nõustu selle saidi küpsistega.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=et

1) LEGAL WARNING

2) COOKIES POLICY 

We use own and third-party cookies to improve our services and show you advertisements related to your preferences through the analysis of your surfing habits. If you continue surfing, we consider that you agree. This part of the page requires cookies. I accept / I refuse this site’s cookies.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=en