Eesmärgid

LIFE AgriAdapti projekti üldine eesmärk oli näidata, et ELi kolme tähtsaima põllumajandusharu (loomakasvatus, põllu- ja püsikultuurid) toimetulek kliimamuutustega paraneb, kui rakendada jõukohaseid ja jätkusuutlikke kohanemismeetmeid, millel on otsene positiivne mõju ka keskkonnale. Sel eesmärgil katsetati eri meetmeid nelja peamise ELi kliimariskipiirkonna katsetaludes ja saadud järelduste alusel töötati välja üldised ettepanekud põhilistele põllumajandusharudele.

Projekti täpsemad eesmärgid olid järgmised:

  • Arendada välja ja katsetada ühist metoodikat (otsustusabisüsteemi)
  • Katsetada jätkusuutlikke meetmeid ja tegevusi 126 katsetalus
  • Tutvustada jätkusuutlikke kohanemismeetmeid põllumajandustootjate ja nende liitude, tehniliste konsultantide, toidustandarditega tegelevate organisatsioonide ja põllumajandusvaldkonnaga seotud kindlustusettevõtete hulgas
  • Suurendada teadlikkust ning koolitada praeguseid ja tulevasi põllumajandustootjaid jätkusuutlike kohanemisvõimaluste teemal
  • Edastada head tavad ja oskusteave poliitika, põllumajanduse ja toidukäitlemisega seotud sidusrühmadele ning anda oma panus ELi riikliku ja piirkondliku poliitika loomisse ja rakendamisse.