Eesmärgid

AgriAdapti projekti üldine eesmärk on näidata, et ELi kolme tähtsaima põllumajandusharu (loomakasvatus, põllu- ja püsikultuurid) toimetulek kliimamuutustega paraneb, kui rakendada jõukohaseid ja jätkusuutlikke kohanemismeetmeid, millel on otsene positiivne mõju ka keskkonnale. Sel eesmärgil katsetatakse eri meetmeid nelja peamise ELi kliimariskipiirkonna katsetaludes ja saadud järelduste alusel töötatakse välja üldised ettepanekud põhilistele põllumajandusharudele.

Projekti täpsemad eesmärgid on järgmised:

  • arendada välja ja katsetada ühist metoodikat (otsustusabisüsteemi);
  • katsetada jätkusuutlikke meetmeid ja juhtimisviise 120 katsetalus;
  • edendada jätkusuutlikke kohanemismeetmeid põllumajandustootjate ja nende liitude, tehniliste konsultantide, toidustandarditega tegelevate organisatsioonide ja põllumajandusvaldkonnaga seotud kindlustusettevõtete hulgas;
  • suurendada teadlikkust ning koolitada praeguseid ja tulevasi põllumajandustootjaid jätkusuutlike kohanemisvõimaluste teemal;
  • edastada head tavad ja oskusteave poliitika, põllumajanduse ja toiduäri sidusrühmadele ning anda oma panus ELi riikliku ja piirkondliku poliitika loomisse ja rakendamisse.

Tellige meie uudiskiri!

Teile saadetakse teavet meie dokumentide, ürituste ja tulemuste kohta

Tellige

Subscribe!