Kokkuvõte

Materjal ja metoodika

Eeletapp

  • Nelja lähteolukorra aruande koostamine, üks iga ELi kliimariski piirkonna kohta. Need aruanded koosnevad kirjanduse põhjal tehtud ülevaadetest järgmiste valdkondade kohta: kliimasuundumused, ülevaade oodatavate kliimamõjude agronoomilistest järelmitest hinnatavatele põlluharimissüsteemidele (haritav maa, püsikultuurid, kariloomad), valitud põllumajandussüsteemide geograafiline mõõtkava ja suurus.
  • Esialgsete kataloogide koostamine koos ülevaatega säästva kohanemise meetmetest iga uuritava põllumajandussüsteemi jaoks (haritav maa, püsikultuurid, kariloomad).
  • 120 katsefarmi väljavalimine, nendes hinnatakse haavatavust kliimamuutuste suhtes ja koostatakse kohanemismeetmeid sisaldav tegevusplaan.
  • Töötatakse välja üldine otsuste langetamise tööriist, mille abil hinnata haavatavust kliimamuutuste suhtes iga riigi eri agroklimaatiliste piirkondade katsefarmides. Otsuste langetamise tööriist sisaldab piirkonna kliimaandmeid, agronoomilisi andmeid ja agroklimaatilisi indikaatoreid. See tööriist suudaks: 1) analüüsida haavatavust kliimamuutuste suhtes ühe farmi tasandil; 2) pakkuda välja meetmeid kliimamuutustega kohanemiseks neljas ELi kliimariski piirkonnas; 3) oleks kättesaadav igat tüüpi kasutajatele.
  • Suunava komitee nõukogu loomine kliimamuutustega kohanemise ekspertidest ja põllumajandussektori esindajatest.
  •  

Tootearendus ja testimine 120 katsefarmis

  • Kliimamuutuse suhtes haavatavuse hindamine katsefarmides ja säästliku kohanemise meetmete väljapakkumine. Igas katsefarmis analüüsitakse kahte viimast põlluharimishooaega. Kliimamuutuste mõju illustreeritakse iga põllukultuuri puhul spetsiifiliste agroklimaatiliste indikaatorite abil.
  • Tegevusplaanide koostamine. Koos katsefarmi pidajaga valitakse välja komplekt kliimamuutustega säästliku kohanemise meetmeid.
  • Valitud kohanemismeetmete iga-aastane seire ja nende rakendatavuse hindamine katsefarmides.
  • Tulemused võetakse kokku vastavalt nende ülekantavusele, et luua üldised ettepanekud kolme peamise põllumajandussüsteemi jaoks (haritav maa, püsikultuurid, kariloomad).

 

 Projekti tulemuste levitamise ja suhtluse etapp – ülekantavus

Projekti tulemusi esitletakse peamistele sihtrühmadele ja huvirühmadele, eriti poliitikakujundajatele rahvusvahelisel, ELi, riiklikul ja kohalikul tasandil, ning projekti tulemused arutatakse nendega läbi. Teiste huvirühmade hulka kuuluvad teadustöö keskused, ülikoolid, toidutööstuse ettevõtted, põllumeeste ühendused, standardite ja kindlustusega tegelevad ettevõtted. Eesmärk on kaasata jätkusuutlikke kohanemismeetmeid poliitikasse, etikettidesse ja standarditesse, kindlustuste suunistesse jne.

Tegevuste hulka kuuluvad: ekspertide kohtumised, töötoad, veebiseminarid ning praeguste ja tulevaste põllumeeste jaoks „Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspaketi” loomine.