Poliitikakujundus ja suhtlus

Pärast 126 pilootfarmi hindamist on rakendusplaanide koostamine ja nende individuaalne seire andnud konkreetseid tulemusi kliimamuutustega kohanemise strateegiate kohta ja seda eelkõige just tootmise tasandil.

Nende tegevuste eesmärk on levitada saadud tulemusi ja näidata hindamismetoodika usaldusväärsust ja ülekantavust ning kohanemismeetmete jätkusuutlikkust peamistele sidusrühmadele (poliitikud, põllumajandustootjad ja toidukäitlejad) riiklikul ja ELi tasandil, aga ka mujal.

Toimunud on rohkem kui 20 kohtumist ekspertidega. Projekti üheks tegevusvaldkonnaks on olnud suhtlemine ja saadud tulemuste edastamine erinevatele asutustele ja juhtidele nii riiklikult, ELis kui ka väljaspool seda (nt FAO).

Iga partner korraldas katsetaludes vähemalt 6 näidistöötuba, kus tutvustati projekti jooksul kasutatud hindamismetoodikat, tegevuskavasid, kohanemismeetmeid ja põllumajandusettevõtete strateegiaid.

Seminaridel osalesid põllumajandustootjad ja -ühendused, piirkondlikud ja riiklikud asutused, tehnilised konsultandid ja valitsusvälised organisatsioonid. Lisaks organiseeriti:

  • 4 töötuba toiduainetööstuse esindajatele, et tutvustada hindamismetoodikat ja arutada tegevuskavasid, kohanemismeetmeid ja põllumajandusettevõtete strateegiaid.
  • 4 töötuba põllumajanduse kindlustusseltside esindajatele, et arutada võimalusi kliimamuutustega kohanemise jätkusuutlike meetmete lisamiseks garantiistrateegiatesse ja kindlustuskulude arvestamisse.
  • mitmeid veebiseminare kõigile sidusrühmadele, et arutada võimalusi jätkusuutlike kohanemismeetmete lisamiseks põllumajandust reguleerivasse seadusandlusesse, kindlustusprotokollidesse jne.
  • 4 rahvusvahelist konverentsi Saksamaal, Hispaanias, Eestis ja Prantsusmaal.

Konverentsidel ei arutletud ainult teoreetilistel teemadel, nagu kliimamuutuste stsenaariumid ja nende mõju erinevatele põllumajandussüsteemidele, vaid räägiti ka praktilistest asjadest, näiteks piirkondlike ja ettevõtete kohanemisstrateegiate juhtumianalüüsidest ning konkreetsete meetmete rakendamisest jätkusuutlikul kohanemisel.

Sihtrühmaks olid eksperdid kõigist neljast kliimariskipiirkonna riigist ja piirkonnast, põllumajandusliidud, valitsusasutused, põllumajandusülikoolid ja maamajanduskoolid, kindlustusettevõtted, toidukäitlejad ja keskkonnakaitsega seotud valitsusvälised organisatsioonid.

Lühivideotes tutvustatakse projektis osalenud põllumehi ja loomakasvatajaid. Kohanemisega seotud meetmete tutvustamiseks ja levitamiseks rääkisid need tootjad oma kogemustest – lühivideod on saadaval ka projekti kodulehel.

Põllumajanduse ja kohanemise käsiraamat on koostatud viies keeles (inglise, eesti, saksa ja hispaania) ning sisaldab teavet kliimamuutustega kohanemise, põllumajandussektori ja projekti tulemuste kohta.

LIFE Agriadapt, tehniline koosolek Brüsselis (15. Oktoober 2018)

LIFE AgriAdapti projektipartnerid korraldasid 15. oktoobril 2018 tehnilise koosoleku Brüsselis, kus nad esitasid esialgseid projektitulemusi Euroopa tasandil.

Sellel kohtumisel toodi välja ka soovitused, mida põllumajandustootjad võiksid ELi neljas peamises riskipiirkonnas kliima haavatavuse vähendamiseks rakendada. Samuti käsitleti muid küsimusi, nagu kliimamuutustega kohanemise toetamine praeguses ja tulevases ÜPP-s ning kuidas ja millistel tingimustel oleks võimalik kohandamismeetmeid integreerida põllumajanduse poliitiliste otsuste tegemisel ja seadusandluses.

Loe edasi

Üritusel osalesid järgmised organisatsioonid ja institutsioonid: Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, Hispaania parlamendiliige, Die Grünen/EFA, Occitanie Europe, Région Occitanie, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation of France, Euroopa Komisjoni EASME, Generalitat Valenciana, Hispaania mahepõllumajanduse ühistu, Hispaania põllumajandus-, kalandus- ja toiduaineteministeeriumi tootmise ja turunduse peadirektoraat, Cia-Agricoltori Italiani ning Eesti põllumajandustootjate ja –ühistute esindaja.