Sustainable adaptation measures for arable crops

Kolm aastat teevad projekti partnerid koostööd põllumeestega, kogudes kõige olulisemat infot. Seda kvalitatiivset ja kvantitatiivset andmestikku analüüsitakse meie tööriistaga, et hinnata säästlike kohanemisvõimaluste tehnilist ja majanduslikku eluvõimelisust. Teave ELi eri piirkondade kohta, mida on kogutud ja analüüsitud selleks, et me mõistaksime paremini kliimamuutustega kohanemise väljakutseid Euroopas, edastatakse poliitikutest otsustajatele.

Sellele vaatamata usub konsortsium kindlalt, et parim viis kohanemismeetmeid laiaulatuslikult rakendada pole pöörduda otsustajate ja poliitikakujundajate poole. Selle asemel võiks pöörduda huvirühmade ehk põllumeeste poole, kes lõpptulemusena vastutavad kohanemismeetmete rakendamise eest farmi tasandil.

Selle projekti tulemused arutatakse läbi ja neid tutvustatakse peamistele sihtrühmadele ja huvirühmadele töötubades, veebiseminarides ja mujal. Nii saab säästlikke kohanemismeetmeid hiljem kaasata mitmes valdkonnas: poliitikate kujundamisel, etikettide koostamisel, kindlustuses ning põllumajanduskoolides ja koolituskeskustes. Infot edastatakse järgmiselt:

  • poliitikakujundajatele, põllumeestele ja toiduainetööstusele näidatakse üldise tööriista ja säästlike kohanemismeetmete teostatavust ja ülekantavust riigi ja Euroopa tasandil, korraldades: ekspertide kohtumisi, tutvustavaid töötubasid, veebiseminare, kohtumisi EÜ ja FAO liikmetega, rahvusvahelisi konverentse Hispaanias, Saksamaal, Prantsusmaal ja Eestis;
  • korraldatakse institutsioonipõhiseid koolitusi põllumeestele koos huvirühmade ja võimekust loovate rühmadega.
  • „Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspakett” töötatakse välja ja seda levitatakse põllumajandussektoris.

Kõikjal ELis on põllumeeste jaoks olemas sarnased võimekust loovad struktuurid. Selles projektis on need praktilistel põhjustel jaotatud võimekust loovateks struktuurideks praegustele põllumeestele ja tulevastele põllumeestele. Võimekuse loomine praegustele põllumeestele sarnaneb nõustajate kontseptsiooniga/struktuuridega, samas kui võimekuse loomine tulevastele põllumeestele langeb hariduse ja väljaõppe valdkonda. Mõlemal juhul on tegevuse eesmärk edastada põllumeestele kliimamuutustega kohanemise kohta lihtne, realistlik ja ilmekas info. Samuti on tähtis välja tuua, et selle projekti eesmärk pole luua uusi võimekust loovaid struktuure (mis oleks keeruline ja ilmselt ka kasutu), vaid viia see info olemasolevatesse kanalitesse ning neile platvormidele, mida praegused ja tulevased põllumehed tavaliselt kasutavad. Seetõttu on väga oluline kohtuda põllumeeste koolitajate ja nõustajatega, arutada nendega teabe sisu ning info vormi kohandamisel lähtuda mitmesugustest võimekust loovatest kanalitest.

Isikud ja koolituskeskused, kes tunnevad huvi meie koolituste vastu, saavad alati võtta ühendust projekti partneritega kontaktlehekülje kaudu.

 Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspakett

“Põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspakett” integreerib lihtsat, realistlikku ja näitlikku teavet kliimamuutustega kohanemise kohta põllumajandussektoris. Eesmärgiks on see, et praegused ja tulevased põllumajandustootjad ei saaks teavet ainult keskkonnaprobleemide kohta, vaid omandaksid üldise nägemuse kliimamuutustega kohanemise ja ettevõtte konkurentsivõime tagamise seostest, keskkonna sünergiatest, seadusandluse järgimisest, turuvõimalustest jne.

Koolituspakett sisaldab PowerPointi esitlusi ja neid toetavaid Wordi dokumente. Järgnevatel kuudel ajakohastatakse seda õppepaketti projekti tulemustega, sealhulgas: LIFE-projekti kommunikatsioonimaterjalidega, peamiste viitedokumentidega, mis on seotus Jätkusuutliku Kliimamuutustega Kohanemisega Euroopa Põllumajanduses ja pilootfarmide juhtumiuuringutega (lühikesed videod ja dokumendid).

Koolituspaketil on Creative Joint Litsents-Attribution-Share Alike (CC-BY-SA) ehk “Autorile viitamine – Jagamine samadel tingimustel“, mis võimaldab materjalide vabalt levitamist tingimusel, et viidatakse materjali autoritele ja kasutatakse LIFE-logo. Neil tingimustel on igal kasutajal õigus neid materjale jagada, kasutada ja töödelda vastavalt oma soovidele.

“Põllumajanduse kohanemise koolituspakett” on eelkõige mõeldud erinevatele koolitajatele, aga neid materjale võivad loomulikult kasutada ka kõik teised teemast huvitatud isikud.

Rohkem teavet põllumajanduse kliimamuutustega kohanemise koolituspaketi kohta leiab siit.