Sellel konverentsil käsitleti süvitsi EL-i ühise põllumajanduspoliitika tulevast rohelist ülesehitust pärast aastat 2020. Konverentsi korraldas Hispaania põllumajanduse-, kalanduse ja toiduministeerium ning see toimus 29.–31. mail 2019 Badajozis Zafras. Seal osales 170 inimest, kes esindasid Hispaania riiklike ja kohalikke võimuorganeid, põllumajandusorganisatsioone, teadusasutusi, põllumajanduskeskkonnaga tegelevaid MTÜ-sid, teisi liikmesriike (Itaalia, Prantsusmaa, Portugali, Hollandi, Poola jt), samuti EL-i põllumajandusdirektoraati ja keskkonnaküsimuste direktoraati.

Konverentsil tutvustas Fundación Global Nature (FGN) kliimamuutustega säästliku kohanemise üldisi soovitusi ja meetmeid, mille aluseks on LIFE-programmi LIFE AgriAdapt käigus tehtud töö 32 piloottalus, kus viidi läbi kliimamuutuste suhtes haavatavuse analüüs, samuti koostati neile taludele tegevusplaan vastupidavuse parandamiseks kliimamuutuste suhtes.

Kõige olulisemad kliimasündmused, mis mõjutavad neid 32 piloottalu (üheaastased kultuurid, püsikultuurid ja loomakasvatus), mida Hispaanias analüüsiti, olid: rahe ja madal õhutemperatuur, veepuudus, põud ja kõrge õhutemperatuur. Rahe kujutab endast probleemi peamiselt püsikultuuridele. Kõrge õhutemperatuur mõjutab kõiki põllumajanduse vorme, ja sellele lisanduvad sagenevad põuad. Lähitulevikus kasvab mais-juunis nende päevade arv, kui õhutemperatuur tõuseb üle 30 °C, samuti kariloomadele kuumastressi põhjustavate päevade arv ja väga külmade ööde esinemissagedus. Meie analüüsidega leiti piloottalude jaoks mitmeid võimalusi säästlikuks kohanemiseks kliimamuutustega, mis on rakendatavad kõigis Euroopa riskipiirkondades, samuti säästliku kohanemise meetmeid konkreetsete juhtumite jaoks. Välja töötatud tööriist on osutunud väga tõhusaks konkreetsete meetmete väljatöötamisel üksikute talude tasandil (mis sõltuvad nii kliimaohtudest kui ka tulevikuväljavaadetest ja konkreetse talu põllumajanduspraktikatest). Kindlalt on olemas säästliku kohanemise üldised soovitused, mida on võimalik rakendada erinevate põllumajandussüsteemide puhul osana tulevastest öko-meetmetest. Üheaastaste ja püsikultuuride kasvatamisel keskendutakse kohanemisvõimaluste puhul mullastruktuuri ja -viljakuse parandamisele. Koos mulla viljakuse parandamisega paraneb suuremal osal ajast ka mulla veesidumisvõime. Soovitused sisaldavad meetmeid, mis lühendavad põllumajandusmuldade katteta olekut, suurendavad põllumajandusmaade bioloogilist mitmekesisust kultuuride mitmekesistamise ja rotatsioonidega üheaastaste kultuuride puhul või püsiva rohekatte kasutamisega. Loomakasvatuse säästvad meetmed keskenduvad peamiselt kuumastressi vähendamisele, samuti tuleks karjatamist planeerida nii, et sellega parandataks suurpõllumajanduses karjamaade hulka ja kvaliteeti.